Børnepolitik (U4 – U12)

I Espergærde IF – Fodbold har vi en børnepolitik der skal sikre en klar ensretning i vores arbejde- og omgang med børn.

For os er det vigtigt at vi har klare linjer, så at alle kender til klubbens holdninger, handlinger og værdier på dette område.

1. Brug af omklædningsrum og retningslinjer

 • 1.1 Træner/voksnes færden i omklædningsrum

Træneren(e) skal altid agere professionelt i deres færden og særdeles i deres færden i omklædningsrummet, hvor vi ønsker at den/de voksne eller træneren(e) altid sikre sig at være på forkant med eventuelle situationer.

Det vil sige at vores træner(e) udelukkende skal færdes i omklædningsrum, hvor der er grund til formål og at vi helst ikke ser at de er der under børnenes omklædning til og efter kamp.

 • 1.2 Brug af mobiltelefoner i omklædningsrum

Vores træner(e) skal kun bruge deres mobiltelefon til billedtagen, hvis der INGEN upåklædte børn og dette er uanset om det uden shorts eller t-shirt.

 • 1.3 Generel adfærd i omklædningsrum

Generelt ønsker vi at vores træner(e) eller voksne generelt benytter omklædningsfaciliteterne med børnene til oplæg og evaluering.

Vi ønsker generelt at adfærden i omklædningen er efter almindelig sund fornuft, hvor der både afventes udenfor før- og efter en kamp, hvor der klædes på og af.

Dette er udelukkende for at undgå eventuelle misforståelser samt at skabe det frirum, som børnene har I deres omklædningssituationer.

 1. 4 Aldersgrænse for unisex omklædning

I Espergærde IF – Fodbold kan vi godt have blandede årgange, hvor det gør at piger og drenge omklæder og bader sammen.

Dog har vi fra vi senest som U10 ikke omklædning sammen mellem kønnene.

Hvis en pige f.eks. spiller på drengeholdet efter U10, så vil deres være omklædning separat for den enkelte/de enkelte.

2. Kommunikation

 • 2.1 Privat kontakt til børn udenfor klubben

For at imødekomme både børn og voksne, anbefaler vi ikke, at man som træner(e), frivillig eller leder, tager direkte kontakt til børnene uden for klubben. Der kan dog være undtagelser, såfremt man er nær ven af familien, og andre aftaler er lavet med forældrene. Skulle man 

uden for klubbens interesse, have brug for at komme i kontakt med børnene, så anbefaler vi, at dette også gøres igennem forældre. Med respekt for, at dette foregår udenom klubben, så anser vi det for vigtigt, da det det er en hårfin balance mellem, hvornår klubben er involveret eller ej.

 • 2.2 Sprogbrug voksne til børn

Klubben ønsker at voksne agere som rollemodeller, samt at der bliver brugt en respektfuld tone, som både skaber respekt for hinanden samt et tillidsfuldt forhold.

 • 2.3 Sprogbrug børn imellem

I klubben ønsker vi at have en sund træningskultur hvor vi respektere hinanden med et ordentligt sprog.

Det træneren/-e, lederen eller holdlederens ansvar at sørge for, at tonen er god mellem børnene. Opfanger man et skænderi eller et grimt sprogbrug, er det som voksen dit ansvar, at få det stoppet på en god måde. Sørg for at fortælle dit hold/dine børn vigtigheden i et godt fællesskab på holdet, så disse situationer ikke opstår.

 • 2.4 Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn

Voksnes sprog skal afspejle deres roller som rollemodeller for aktørerne i klubben og herunder børnene, samt deres forældre.

Vi ønsker at vores voksne uanset om de har en træner eller lederrolle har et fornuftigt sprogbrug, som ikke giver anledning til tvivl eller anden hos børnene.

 • 2.5 Børnefodbold uden skældud

Vi ønsker at vores træner(e) møder vores spillere anerkendende og med en respektfuld tone, som skaber tillid og udvikling.

 • 2.6 Procedure for indhentning af referencer på nye børnetrænere

Klubbens ledelse henter altid reference ved ansættelse af trænere, som har et gyldigt CV. Dette vil gøres af den sportslige eller daglige ledelse inden opstart og ansættelse. 

 • 2.7 Procedure for inddragelse af forældre

Vi inddrager allerede tidligt forældrene i forskellige træner- og lederroller fra U4 fodbolden, hvor primært forældre er de styrende kræfter i årgangen.

3. Mobning eller mistrivsel

 • 3.1 Retningslinjer for brug af konkurrence, straf og belønning

I klubben går vi ikke ind for hverken belønninger eller straf. Det betyder, at vi ikke belønner for flest scorede mål eller andet, hvor nogle børn kan føle sig forbigået. Omvendt straffer vi heller ikke med ekstra ture rundt om banen, en plads på bænken eller lignende, når man ikke rammer målet. 

Det er trænerens sunde fornuft, der bruges i træningen, for at få det bedste ud af børnene. 

Husk at børnene går til fodbold, fordi de synes det er sjovt, og de kan være sammen med deres venner.

 • 3.2 Retningslinjer for holdopdeling og gruppedynamik

Vi har i Espergærde IF – Fodbolds Børne- og ungdomsafdeling vedtaget at vi ikke har holdopdeling, men træner i årgange.

Dette er for at sikre fællesskab på tværs af niveau og dermed at alle spillere og trænere møder ind det samme sted.

Vi har dog den politik at vi stadig niveauopdeler træningen, men dette skal altid ske efter ugentlig potentiel matchning og med en differentiering for alle.

 • 3.3 Retningslinjer for acceptabel fysisk kontakt

Da børn er børn, og nogle børn reagerer forskelligt fra andre, er der også forskellige måder at henvende sig til børnene på som træner. Man må i Espergærde IF – Fodbold ikke gribe fat i børn, slå eller sparke, uanset hvad barnet har gjort eller sagt. Trænere og ledere må ikke bruge fysisk magt over for børn på nogen måde. Det er tilladt under træning og kamp at give børnene en high five, skulderklap eller lignende, da dette er med til at understrege børnene i, at de gør det godt, og det vil være med til at give dem en følelse af at være god.

 • 3.4 Mobning herunder digital mobning og mistrivsel

Vi tager vi mobning herunder og mistrivsel meget seriøst, da vi ønsker, at alle vores børn er glade og trives i klubben og det fællesskab som skabes igennem fodbolden. 

Får vi henvendelser herom eller er vi selv opmærksomme på, at det finder sted, er der flere scenarier som kan komme i spil, alt afhængig efter situationen. For det første er det vigtigt for os at informere forældrene til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben. Her vil vi tage en snak og drøfte de næste skridt. 

Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil også blive kontaktet for et møde. Drejer mobningen sig om større grupper, vil vi indkalde til 

forældremøde for hele årgangen. Et spillermøde kan også komme på tale. Det er vigtigt at understrege, at proceduren er afhængig af situationen, og hvad barnet og forældrene ønsker.

 • 3.5 Kontaktperson vedr mobning og mistrivsel

Bliver dit barn mobbet, har du set eller hørt om mobning blandt andre børn eller har du erfaret mistrivsel hos et barn, så kontakt venligst klubbens Børneudviklingstræner på mail BU@eif-fodbold.dk.

 • 3.6 Ansvarlige i bestyrelsen vedr mobning og mistrivsel

I bestyrelsen har vi to ansvarlige personer, når det gælder mobning og mistrivsel. Kontakt siddende formand for Børne- og ungdomsafdelingen, der er ansvarlig, når det kommer til mobning og mistrivsel. Kontakt venligst Fodbold Formand Tom Pedersen på mail tp@eif-fodbold.dk eller formand for Børne- og ungdomsudvalget Michael Brun på mail mb@eif-fodbold.dk

 • 3.7 Indsats for at tilvejebringe ophør af mobning og/eller mistrivsel

I Espergærde IF – Fodbold samarbejder vi både internt og eksternt med mobning og mistrivsel og dette er et indsatsområde, som bliver afdækket ved handlingsforløb og efterfølgende evalueringsforløb med ledere, bestyrelse og trænere.

4. Seksuelle krænkelser

 • 4.1 Procedure for indhentning af lovpligtige børneattester

Klubben indhenter altid børneattester for personer både frivillige og ansatte, der skal fungere som trænere, hjælpetrænere eller holdledere for børn under 15 år.

 1. 4.2 Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture

I Espergærde IF – Fodbold ønsker vi, at børnene får en masse sjove og gode oplevelser som fodboldspiller. Derfor er det vigtigt for os, at børnene også tilbydes forskellige former for turneringer. Nogle turneringer indebærer også muligheden for overnatning. Vi har stor erfaring med, at disse turneringer kommer børnene til gode, da de udvikles, modnes og skaber relationer til de andre børn på en anden måde end i dagligdagen. 

Disse ture har til formål at styrke fællesskabet på holdet. Når en sådan overnatning finder sted, vil trænerne til de forskellige hold deltage og have ansvaret for børnene. Derudover vil der altid blive opfordret til, at nogle forældre deltager, så der er flere voksne til stede, heriblandt både kvinder og mænd. Der vil altid være voksne til stede med opsyn på børnene. Dette gælder også, når der skal soves. Her vil forældre og trænere ligeledes være i samme sovesal, så ingen børn føler sig alene.

 • 4.3 Besøg hos/af børn udenfor klubben

Det er i Espergærde If – Fodbold ikke tilladt, at man som træner, frivillig eller leder besøger børnene privat. Hvis der mod forventning skulle komme en situation, hvor dette er nødvendigt, skal dette vendes med i første omgang forældrene, men også klubben. En situation 

kunne være ved længerevarende sygdom eller skadesforløb. Her bedes det aftales med forældre og klub, at man på vegne af holdet besøger barnet.

 • 4.4 Procedure ved mistanke eller henvendelse om seksuelle krænkelser

Henvendelser eller mistanke om seksuel krænkelse vil blive drøftet i klubbens bestyrelse samt med de involverede parter. Først og fremmest forældrene til det barn, der føler sig krænket. I Espergærde IF – Fodbold er dette en meget alvorlig ting, og det er derfor vigtigt, at vi undersøger sagerne i dybden. Vi vil i klubben derfor altid alliere os med vores klubrådgiver hos DBU, samt med DIF, som har personer, der arbejder med dette til dagligt.

 • 4.5 Ansvarlige i bestyrelsen

I bestyrelsen har vi to ansvarlige personer, når det kommer til seksuelle krænkelser. Ved spørgsmål omkring dette, kontakt venligst Fodbold Formand Tom Pedersen på mail tp@eif-fodbold.dk eller formand for Børne- og ungdomsudvalget Michael Brun på mail mb@eif-fodbold.dk.

 • 4.6 Kontaktpersoner

Er dit barn udsat for seksuel krænkelse i klubben, har du set eller hørt om det blandt andre børn eller er du bevidst om det hos et barn, så kontakt venligst Børneudviklingstræner på BU@eif-fodbold.dk.

5. Brugen af sociale medier

 • 5.1 Kommunikation mellem træner og hold i f.eks. facebookgrupper

Det er tilladt for en årgang eller et hold, at oprette en facebookgruppe, hvor alt kommunikation finder sted. Disse grupper er lukkede grupper, hvorfor det kun er forældre og trænerstaben, der er medlemmer. I disse grupper kan træningsplaner, kampkalender, ændring af tider mm. finde sted. Da vi har med børn at gøre, som ikke selv er på Facebook, forventer vi derfor, at informationen videregives til de børn, der er på det respektive hold.

 • 5.2 Ansvar for den gode tone i facebookgrupper

Én af grundene, til at vi opretter facebookgrupper, er for at skabe en fælles platform, hvor vi kan samle alt information omkring børnenes hold på ét sted. Dette i et håb om, at gøre det så nemt som muligt for forældre samt for vores trænere og frivillige. Alle skal derfor hjælpe til med at bevare den gode stemning i grupperne, da dette er et fælles ansvar. Det er tilladt at have forskellige holdninger til nogle ting, men vi ønsker ikke, at disse grupper bliver platform for diskussioner. 

Vi anbefaler derfor, at man ringer til træneren/forældrene, hvis man har brug for udbedring af noget. Skulle der mod forventning forekomme heftige diskussioner, som udvikler sig til enten mobning eller andet og som ikke stoppes, så er det i sidste ende træneren, som er administrator på gruppen, der har mandat til at udelukke folk fra gruppen. Det er dog 

forinden da, trænerens ansvar at få lukket den dårlige stemning hurtigst muligt. Udelukkelse af gruppen vil derfor altid ske som sidste mulighed. 

Kommunikation mellem træner og den enkelte spiller Da både børn og voksne skal føle sig trygge med kommunikationen, skal kommunikationen mellem træner og den enkelte spiller, altid gå igennem forældrene enten via telefon, sms eller Messenger. Hvis en træner skal tale direkte med spilleren, opfordrer vi derfor til, at vedkommende først tager kontakt til forældre, for derefter at tale med barnet.